Suche
  PresseTermineIntranet
 • Login

 

Proveditelnost za všech okolností, bez ohledu na to, zda jde o standardní řešení nebo specializované high-tech produkty. Naše výrobky prokazují své schopnosti v každodenním používání, v bezpečné úpravě povrchů. Naše vynikající řešení jsou zárukou finálních výrobků, které pro naše zákazníky představují vysokou hodnotu.

Skupiny produktů

OBRÁBĚCÍ KAPALINY

Obecné informace

Popis


Nejčastěji používané produkty v oblasti kovoobráběcích procesů jsou obráběcí kapaliny (OK). Tento typ prostředků musí plnit mazací i chladící funkci. Kromě toho by obráběcí kapalina měla odvádět obroušený kovový materiál vznikající při obrábění. Aby nedocházelo na obrobku, nástroji a na povrchu obráběcích strojů ke korozi, musí mít tyto kapaliny výjimečné antikorozní vlastnosti. Kromě toho musí obráběcí kapaliny obsahovat speciální přísady bránící nadměrnému opotřebení nástrojů či jeho předčasnému poškození.


„Hakuform

Obráběcí kapaliny se dělí do dvou hlavních skupin. Nejdůležitějším odlišujícím aspektem je jejich mísitelnost s vodou. Oleje nemísitelné s vodou, takzvané kovoobráběcí oleje, často rovněž označujeme jako řezné, tvářecí či brusné olej. Obráběcí kapaliny mísitelné s vodou se vodou ředí a při kovoobráběcím procesu se použije vzniklá emulze nebo roztok. Obráběcí kapaliny na bázi minerálních olejů ve směsi s vodou vytvářejí emulzi. Syntetické obráběcí kapaliny bez minerálních olejů vytvářejí ve směsi s vodou čistý roztok.


Naše společnost vyvíjí, vyrábí a prodává obráběcí kapaliny pod názvy HAKUFORM a HAKUFLUID.


HAKUFORM je název obráběcích kapaliny mísitelných i nemísitelných s vodou, které lze používat při řezných i tvářecích operacích. Název HAKUFLUID výhradně označuje plně syntetické obráběcí kapaliny rozpustné v čisté vodě, která se používají při obrábění ocelí, hliníku a neželezných kovů.


Výhody pro uživatele


Sortiment našich produktů zahrnuje kapaliny mísitelné i nemísitelné s vodu pro procesy řezání i tváření. Obráběcí kapaliny HAKUFORM a HAKUFLUID lze používat ve velkých centrálních provozech i u jednotlivě plněných strojů. Prodej našich obráběcí kapalin neprobíhá „standardně komerčně“. Při výběru našich produktů reagujeme na podmínky konkrétní zakázky a přihlížíme k příslušným rámcovým podmínkám.


Výroba a použití obráběcích kapalin jsou přísně regulovány. Pravidelně naše produkty z této skupiny upravujeme podle nejnovějších požadavků tak, aby splňovaly veškeré zákonné požadavky a předpisy.


Služby


Kapaliny mísitelné s vodou se musí pravidelně kontrolovat. Má-li být jejich použití spolehlivé, nesmí koncentrace těchto kapalin nikdy klesnout pod konkrétní minimální hodnotu. Kromě toho musí být každý týden měřeny hodnoty pH a koncentrace dusitanů (v souladu s požadavky Technických norem pro nebezpečné látky 611). Tato šetření provádíme v naší vlastní laboratoři, takže naši zákazníci nemusí plnit tuto stresující povinnost sami. Po dokončení kovoobráběcího procesu se musí obráběcí kapaliny, emulze a oleje zcela smýt. Pro tento účel používáme širokou škálu nejrůznějších průmyslových čističů. Následně je často třeba kovové obrobky ochránit proti korozi. Při volbě těchto kapalin vždy bereme v úvahu následné procesy a doporučujeme vhodná čističe i produkty pro ochranu proti korozi. Tyto produkty s různou funkcí jsou tedy voleny tak, aby se optimálně doplňovaly.


HAKUFLUID

Obráběcí kapaliny HAKUFLUID neobsahují minerální oleje, bór a látky uvolňující formaldehyd. Zaměstnanci ani pracovní prostředí, ve kterém probíhá obrábění, nejsou tudíž zasaženi olejovými parami či olejovou mlhou. Produkty mají vysokou míru tolerance k pokožce. Prostředek HAKUFLUID je výjimečně účinný. Spotřebované množství lze díky přechodu z emulze na HAKUFLUID redukovat o 30% až 90%, když je HAKUFLUID použit místo řezného oleje.


Obráběcí emulze HAKUFORM

Obráběcí emulze z řady HAKUFORM A neobsahuje látky uvolňující formaldehyd a kritické aminy, jako je monoethanolamin, dicyklohexylamin a podobně.


„Hakufluid

Použití emulzí řady HAKUFORM A podporuje dlouhou životnost zařízení. Dodatečné použití korekčních chemikálií, jako například biocidů, obvykle není nutné.


Obráběcí oleje GTL s vvsokým výkonem

Tyto oleje jsou plně syntetické a vyznačují se vysokým indexem viskozity. HAKUFORM L vykazuje výrazně nízké ztráty v důsledku mlhy a odpařování. Kromě toho tato řada produktů zahrnuje i další prostředky mísitelné i nemísitelné s vodu určená pro procesy tváření kovů, jako např. výrobu trubek a profilů či nápojových plechovek, apod. Obsáhlé portfolio produktů z této řady dále zahrnuje éterické oleje pro děrování, obráběcí kapaliny pro použití v minimálním množství a oleje pro rázové vytlačování a popouštění za studena.


ČISTIČE

Obecné informace

Popis


HAKUPUR je označení celosvětově distribuovaných kyselých, neutrálních či zásaditých čistících produktů na bázi vody.


Produkty řady HAKUPUR se často používají k čištění kovových materiálů. Po dokončení kovoobráběcího procesu se pomocí HAKUPURu odstraňují veškerá rezidua s vodou smíšených i ve vodě nemísitelných emulzí, kapalin a olejů. HAKUPUR se v tomto případě používá jako čistič mezioperační, tj. před jakýmkoli dalším zpracováním obráběných součástí, nebo jako čistič finální.


V rámci sortimentu čistících prostředků pro údržbu se HAKUPUR rovněž používá k čištění podlahových ploch ve výrobních halách a skladovacích prostorách.


Mezi další možnosti využití produktů HAKUPUR patří čištění plastů, čištění a konzervace v jednom kroku s použitím emulzních čističů, čištění ultrafiltračních (UF) membrán a řada dalších.


Čističe HAKUPUR jsou obvykle zpracovávány ve formě 0,2-15% vodního roztoku. Teplota při zpracování se pohybuje v rozmezí 20 až 70°C. Jen malé množství produktů se využívá tak, jak byly dodány.


Specializovaný výrobek CEKASIN se používá k čištění mikrofiltračních a ultrafiltračních membrán. UF čističe CEKASIN mohou být kyselé, zásadité i neutrální. Volba příslušného produktu závisí na typu kontaminace, jež má být odstraněna.


„Hakupur

Výhody pro uživatele


Funkce průmyslových čističů jsou velmi různorodé. Kromě čištění se rovněž musí vyznačovat optimální kompatibilitou s konkrétním obrobkem. A konečně, kovové součásti určené k čištění musí být ochráněny proti korozi. Kromě toho čisticí roztok nesmí pěnit a nepříznivě ovlivňovat navazující procesy, jako např. případné tepelné zpracování. Sortiment čističů HAKUPUR proto zahrnuje vhodné produkty pro každou aplikaci.


Služby


Typy znečištění, jež mají být odstraněna, se mohou zásadně odlišovat. Různorodost znečištění je obrovská a pohybuje se od velmi snadno odstranitelných zbytků ve vodě smíšeného chladícího maziva až po problematické leštící pasty a uvolněná rezidua použitého činidla. Naše technické centrum proto provádí pravidelné testy čištění. Ty zajišťují, že je pro konkrétní aplikaci volen vždy ten nejvhodnější čistič. Kromě toho je naše laboratoř zvyklá analyzovat čistící lázně používané našimi zákazníky, čímž přispívá ke zvýšení spolehlivosti celého procesu.


Průmyslové čističe používané po dokončení kovoobráběcího procesu

Po dokončení kovoobráběcího procesu jsou kovové části kontaminovány emulzemi a oleji smísenými s vodou, řezným olejem s nízkou až vysokou viskozitou, jakož i brusným prachem. Kromě železných kovů, jako je například šedá litina, ocel či nerezová ocel, může být HAKUPUR použit i k čištění odlišných lehkých a neželezných kovových slitin.


Obráběcí procesy často zahrnují čištění formou postřiku. Kromě toho lze čističe HAKUPUR zpracovat formou lázně, ultrazvukovou metodou, nebo zaplavením./p>

„Cekasin

Další čističe na bázi vody

Kromě průmyslových čisticích prostředků používaných po dokončení kovoobráběcího procesu, zahrnuje sortiment čističů HAKUPUR celou řadu dalších produktů. Patří mezi ně čističe plastů, výrobky pro údržbu např. podlahových ploch a strojního zařízení, ale i přípravky používané k čištění cisteren. Portfolio produktů pak doplňují emulzní čističe a náhražky za čisticí prostředky na bázi rozpouštědel aplikované za studena.


OCHRANA PROTI KOROZI

Obecné informace

Popis


Kovy podléhající snadno korozi, jako je například šedá litina, standardní ocel, ale i pozinkované ocelové povrchy, musí být před dlouhodobým uskladněním či transportem proti ní ochráněny. Proto se často k ochraně kovových povrchů proti korozi používají antikorozní produkty.


Nabízíme širokou škálu produktů - od dehydratačních kapalin (Hakudren), přes inhibitory koroze (Custos), až po snímací hmoty (Plastelox). Díky vlastnostem těchto výrobků zůstává na povrchu kovu ochranný film či vrstva, které je chrání před korozí po období až přes jeden rok a které lze v případě potřeby opět snadno odstranit.


Výhody pro uživatele


„Standardní požadavek“ kladený na prostředky zajišťující dočasnou ochranu proti korozi je vždy tentýž: co možná nejtenčí a snadno odstranitelný ochranný film zaručující ochranu proti korozi jak nejdéle je to možné. Zamyslíme-li se nad tím, vidíme, že jsou tyto požadavky v jasném rozporu. Nejlepších výsledků v ochraně proti korozi lze dosáhnout pomocí hustého a extrémně adhezivního filmu.


S pomocí produktů k protikorozní ochraně CUSTOS HAKUDREN a PLASTELOX se však dostáváme téměř na dosah k „ideálnímu ochrannému prostředku proti korozi“. Většina produktů z této řady zanechává na povrchu jen velmi tenoučký ochranný film s vysoce kvalitními vlastnostmi antikorozní ochrany. Tento ochranný film již často není třeba odstraňovat. Pokud však tato potřeba vznikne, např. před lakováním kovového povrchu, očištění je velmi snadné - naše čističe na vodní bázi HAKUPUR jsou k takovému čištění optimálně přizpůsobeny.


Služby


Naše laboratoř a technické středisko disponují moderním testovacím zařízením. Lze jej použít k testování vlastností protikorozní ochrany v konkrétních podmínkách uskladnění, vyznačující se např. výkyvy teplot či úrovní vlhkosti. Naši zákazníci nám mohou k testům poskytnout kovové obrobky, jež mají být proti korozi chráněny. Poté provedeme komparativní zkoušky a nakonec doporučíme nejvhodnější prostředek antikorozní ochrany.


Dehydratační kapaliny

Ponořením obrobků se zbytky vody do dehydratační kapaliny HAKUDREN dochází k jejich vysušení i ochraně zároveň. Tímto postupem je vodní film přiléhající ke kovovým součástem odstraněn z jejich povrchu a voda se separuje na dně nádoby s lázní. Po dehydrataci a vysušení zůstává na povrchu tenká ochranná vrstva chránící obrobky po určitou dobu proti korozi.


„Wasserverdraenger

Prostředky pro ochranu proti korozi na bázi rozpouštědel

Prostředky inhibující korozi na bázi rozpouštědel CUSTOS a HAKUDREN jsou stále velmi rozšířené. Tento typ produktů lze velmi snadno aplikovat formou lázně, zaplavení či postřiku. V závislosti na konzistenci a obsahu činidla utvářejícího ochranný film v produktu zůstává po vyschnutí inhibitoru koroze na povrchu olejnatý, vazelínový či voskový ochranný film.


Oleje bez rozpouštědel chránící proti korozi

Prostředky chránící proti korozi, které neobsahují těkavá uhlovodíková rozpouštědla a jsou tudíž bez přítomnosti těkavých organických sloučenin (VOC), stále získávají na významu. Tyto produkty z řady CUSTOS jsou vysoce tekuté, jejich teploty vznícení přesahují 100°C a na kovových površích po uschnutí zanechávají velmi tenký ochranný film, který je chrání proti korozi po dobu delší než 12 měsíců.


Inhibitory koroze rozpustné ve vodě

Vodné roztoky se mísí s inhibitory koroze za účelem antikorozní ochrany kovů, které jsou v kontaktu s vodou. Tento typ produktů se typicky používá formou proplachovacích lázní, jejichž účelem je např. ověřit impermeabilitu konkrétních součástek. Inhibitory koroze CUSTOS jsou rovněž míseny s obráběcími kapalinami ve směsi s vodou nebo s neutrálními čistícími roztoky tak, aby se docílilo lepších antikorozních vlastností těchto produktů. Namísto neutrálních čističů jsou zde používány určité inhibitory koroze rozpustné ve vodě. Po očištění kovových povrchů touto metodou jsou obrobky chráněny proti korozi po dobu několika měsíců.


Emulgovatelné oleje chránící proti korozi a emulze chránící proti korozi

Emulgovatelné oleje chránící proti korozi z řady CUSTOS se obvykle aplikují postřikem ve formě 5-15% emulze při teplotě 50-60°C. S použitím těchto emulzí lze kovové součásti očistit a ochránit proti korozi v rámci jediné operace.


„Korrosionsschutz

Emulze chránící proti korozi připravené k okamžitému použití se aplikují formou lázně či postřikem. Jakmile emulze uschne, zůstává na povrchu ochranný film charakteristický vysokou odolností proti působení vody.


Snímací hmoty

Pod názvem PLASTELOX nabízíme termoplasty, které se aplikují v ponorných nádobách za teploty 150-170°C. Za těchto teplot má roztavený termoplast PLASTELOX formu vysoce viskózní kapaliny. Ponořením kovových obrobků do této lázně dojde k jejich potažení tenkou vrstvičkou PLASTELOXu. Vzniklý průhledný plastový povlak zajišťuje ochranu proti mechanickému poškození a korozi a v případně nutnosti jej lze odstranit sloupnutím.


PŘEDBĚŽNÁ ÚPRAVA

Obecné informace

Popis

Úprava povrchů obrobků je jedním z klíčových stádií řetězce přidaných hodnot, který našim zákazníkům nabízíme. Předem složitě vyrobené součástky z různých materiálů a různých forem projdou konečnou úpravou pomocí dekorativního lakového povlaku. Naše produkty pro předběžnou úpravu z řady DECORRDAL chrání kovové povrchy proti korozi a zajišťují součástkám vyrobeným našimi zákazníky dlouhodobou vnitřní hodnotu. Takto upravené součástky nepodléhají korozi a nevypovídají předčasně svou funkci v důsledku špatné adheze povlaků – a to ani v těch nejdrsnějších klimatických podmínkách. Při úpravě povrchů se vždy volí nejvhodnější postup v závislosti na příslušné aplikační technologii a kovových podkladech, jež jsou upravovány.

Musterteile_Vorbehandlung_Decorrdal
Musterteile nach Vorbehandlung mit DECORRDAL

Výhody pro zákazníka


Kromě tradičních fosfátujících produktů (pro zinkové a železité fosfátované povrchy) nabízíme i další ekologicky a ekonomicky funkční přípravky. Mezi nejmodernější systémy pro předběžnou úpravu bez obsahu těžkých kovů patří produkty z řady DECORRDAL ZT. Ty v sobě kombinují vysokou úroveň ochrany povrchu součástek a výhody nízké koncentrace pro přípravu konečné směsi a následné nízké spotřeby. Kromě toho mohou být produkty DECORRDAL ve své podstatě kombinovány s jakýmikoli ve světě používanými potahovými materiály. Naše portfólio samozřejmě také zahrnuje vhodné produkty pro další aplikace, které jsou v souladu s nejnovějšími zákonnými požadavky, jako například náhražky za aplikace přípravků obsahujících chróm (VI).


Musterteile_Kluthe_Pulverbeschichtung
Musterteile nach Pulverbeschichtung

Servis


Rozhodujícím faktorem pro konečný úspěch je volba správného produktu. Za tímto účelem provádíme předběžnou úpravu originálních součástek v našem technickém centru formou potahování. Kromě práškových nátěrů provádíme i elektroforézní lakování.

Kluthe Musterteile Vorbehandlung Technikum
Vorbehandlung von Musterteilen im Technikum Fa. Kluthe

Pro účely zajištění a řízení kvality provádíme pro zákazníky odpovídající testy za použití vyrobených vzorků součástek (zkouška solným postřikem apod.)

Zákazníkům je k dispozici předána technická dokumentace k aplikovanému postupu, podle níž budou postupovat. Kromě toho náš technicky školený personál zajišťuje přímou podporu na místě a provádí kurzy a školení zaměstnanců zákazníka.


Kluthe Salzsprühtest
Durchführung Salzspühtest; Entnahme Musterteile

Aplikace


Pro výběr vhodného produktu je nezbytná detailní znalost zvoleného postupu ošetření. Tyto poznatky získáváme na základě osobních konzultací. Jelikož chceme nabídnout našim zákazníkům i návštěvníkům našich webových stránek, kteří mají o problematiku zájem, možnost získat potřebné informace, rozčlenili jsme produkty určené pro předběžné ošetření podle níže uvedených příslušných operací.

Železité fosfátování

Dosud nejběžnějším typem předběžného ošetření je tradiční alkalické fosfátování, známé rovněž pod označením železité fosfátování, jelikož na ocelových površích zanechává fosforečnan železitý. Při tomto postupu se kombinuje odmašťování s fosfátováním. Oba tyto kroky probíhají současně (v aktivní zóně). S produkty lze snadno nakládat a operaci lze snadno realizovat pomocí dávkovací pumpy s pH metrem. Díky kombinaci obsažených přísad je možné provádět úpravy nejen ocelových a železných obrobků, ale i hliníkových a elektro-galvanizovaných ocelových povrchů. Hodnoty antikorozní ochrany dosažitelné při zkoušce solným postřikem (SST) se pohybují mezi 100 a 240 hod. Železité fosfátování se často používá před práškovým lakováním. V dnešní době existují i alternativní postupy v rámci operací spojených s železitým fosfátováním, které již nevyužívají kyselinu fosforečnou, nýbrž zirkonium. Aplikační metoda je v tomto případě analogická, ale vzniklá potahová vrstva je zcela odlišná.


Zinečnaté fosfátování

V automobilovém průmyslu lze stále považovat fosfátování trojmocným kationem zinku (fosfátování se sníženým obsahem zinku) za vysoce moderní postup. Ten je v zásadě založen na principu ukládání fosforečnanů kovů, obdobně jako v případě železitého fosfátování. V tomto případě se však zinek, nikl a mangan ukládají jako konverzní vrstva. Krystalické vrstvy jsou značně tlustší a hustší, nežli vrstvy vzniklé při železitém fosfátování. To umožňuje dosažení výrazně lepších výsledků v ochraně proti korozi. V automobilovém průmyslu se zinečnaté fosfátování často kombinuje s katoforézním lakováním v lakovací lázni, ale možná je bez jakýchkoli problémů i kombinace s práškovým či mokrým lakováním, kdy je rovněž dosahováno velmi dobrých výsledků. Při použití uvedených systémů na oceli vykazuje zkouška solným postřikem hodnoty antikorozní ochrany v rozpětí od 750 do 1000 hod, a to při uvolňování do 1 mm.


Kromě fosfátování trojmocným kationem zinku s obsahem niklu lze zajistit předběžnou úpravu oceli i s použitím postupů bez přítomnosti zinku. I zde se na povrchu ukládá krystalická vrstva fosforečnanu zinečnatého, která zvyšuje antikorozní ochranu a zlepšuje adhezi laku. Produkty z řady DECORRDAL 500 byly vyvinuty k použití v závodech vyrábějících čistou ocel. Takto fosfátované komponenty lze lakovat nejrůznějšími metodami. I zde se nejčastěji používá katoforézní lakování v lakovací lázni. Dále je možná i kombinace s práškovým lakováním. Zkouška solným postřikem vykazuje hodnoty antikorozní ochrany v rozpětí od 750 do 1000 hod při uvolňování < 1 mm.


Má-li být konečná vrstva fosforečnanu optimální, je za potřebí použít vhodný aktivátor (oplachovací kondicionér), a to bez ohledu na to, zda potahová vrstva obsahuje nikl či nikoli. Pro tento účel nabízíme nejrůznější vhodné produkty, jako například AKTIVATOR 1 nebo AKTIVATOR CT. Při jejich použití těchto lze velmi dobře ovlivnit a kontrolovat důležité vlastnosti ochranné vrstvy, jako je velikost krystalů či její hmotnost.


Technologie tenkého filmu/Aplikace zirkonia/Postupy nahrazující fosfátování

Kromě dlouhodobě používaných postupů založených na fosfátování se dnes již po několik let setkáváme s postupy nezahrnujícími fosforečnany, jež spočívají na bázi zirkonia. Tyto postupy bývají označovány nejrůznějším způsobem. Podle umístění zirkonia v periodické tabulce jsou někdy označovány jako „TMC“ (Transition Metal Coating = potahování přechodnými kovy). Dalším často používaným termínem označujícím tato činidla pro předběžnou úpravu je „technologie tenkého filmu“. Tento termín odkazuje na tloušťku konverzní vrstvy. Všechny tyto postupy pak mají jednoho společného jmenovatele, kterým je tvorba velmi tenké konverzní vrstvy na oceli složené z oxidů a zirkonia a ukládané na všechny typy kovových povrchů.


Bezchromová/ Chromová (III) technologie

Nejmodernější postup předběžné úpravy lehkých kovů, jako je hliník nebo hořčík, ale i pozinkované oceli spočívá předběžném ošetření bez použití chromanů. Vzhledem k blížícímu se zákazu používání chromanů vymizí poslední a zbývající produkty obsahující tyto sloučeniny z odvětví zabývajících se předběžnou úpravou povrchů v průběhu roku 2017. Pro ošetření výše uvedených kovových povrchů jsou však k dispozici různé alternativní produkty.

Na jedné straně jde o systémy předběžné úpravy obsahující chrom (III), jako je například DECORRDAL ZN 320 nebo DECORRDAL AL 325. Pro oba tyto produkty je charakteristická spolehlivost aplikace. Ve srovnání s obdobně dostupnými produkty neobsahujícími chrom mají zcela zásadní výhody, především v souvislosti s vlastnostmi ochrany proti slepé korozi, to znamená ve všech případech, kdy se na povrchy aplikuje neorganický potah. Mezi produkty bez obsahu chromu patří DECORRDAL AL 230 A, který se již používá po mnoho let a byl certifikován sdružením pro zabezpečení kvality GSB a Qualicoat.


Čistící a konzervační prostředky

Předběžnou úpravu nikdy nepředstavuje jediný produkt – vždy se jedná o celý proces, který nespočívá pouze na materiálech tvořících konverzní vrstvu, ale i další důležité kroky. Jedním z nejdůležitějších v přípravě kovových povrchů je odmaštění. Při něm jsou odstraněny nečistoty přilnuté k povrchu dříve obráběné součástky, jako například řezné oleje, emulze, kovové piliny a atmosférické nečistoty. Vzhledem k tomu, že se odmašťování nepoužívá pouze u řezaných či děrovaných kovových plechů, ale i u svářených konstrukcí a na šupinatých i částečně korodovaných površích, vzniká nezřídka potřeba zahrnout do celého procesu konzervaci. V této souvislosti můžeme jmenovat zásaditá odmašťovadla z řady HAKUPUR series, kyselé konzervanty z řady DECORRDAL 29 series nebo z řady DECORRDAL 35 series i několik specializovaných výrobků.


PROPLACHOVÉ PROSTŘEDKY PRO LAKOVNY

Obecné informace

Popis


Odvětví zabývající se lakováním a nátěry používá technicky vyspělé a komplexní technologie pro aplikaci nejrůznějších nátěrů a laků na obdobně různorodé povrchy. Tyto různé nátěrové technologie, jako např. vysoce pevné nátěry na bázi rozpouštědel či vrchní laky na bázi vody s metalickým efektem, vyžadují použití speciálních proplachových prostředků.


S hrdostí můžeme sdělit, že naše čistící prostředky NIKUTEX jsou nejinovativnějšími a nejúčinnějšími produkty na trhu.


Díky řadě produktů NIKUTEX disponujeme specifickými proplachovými prostředky pro téměř každý typ lakování a nátěrů, které optimálně očistí součástky používané k aplikaci barvy, jako jsou postřikové hadice, ventily, míchačky, rozprašovače, apod.


Naše proplachové prostředky lze rozdělit do dvou základních skupin:

 • NIKUTEX prostředky na vodní bázi používané k proplachování/odstraňování nátěrových systémů na bázi vody
 • NIKUTEX ředidla používaná k proplachování/odstraňování nátěrových systémů na bázi rozpouštědel

 • Výhody pro uživatele


  Kromě našich více než padesátiletých zkušeností v oblasti čistících prostředků na bázi vody a čistících ředidel, můžeme nabídnout širokou škálu produktů, jež splní nejrůznější požadavky a poskytnou nejvyšší možnou spolehlivost procesu lakování. Navíc portfolio našich produktů zahrnuje prostředky se sníženým obsahem těkavých organických látek (VOC) a prostředky zcela bez VOC, jejichž účinnost je naprosto srovnatelná s efektivitou konvenčních produktů.


  Servis


  Rozhodujícím aspektem pro úspěch našich zákazníků je mimo jiné i výběr vhodného produktu pro celý proces lakování. Aby byl z našeho portfolia zvolen ten nejvhodnější produkt, provádíme nejrůznější laboratorní testy.

  Obzvláště v případě proplachových prostředků na vodní bázi můžeme provádět zkoušky na vysokorychlostním rotačním rozprašovači, který se nachází v našem technickém centru a který nám umožňuje vytvořit kvalitní zkušební podmínky a zacílit vývoj nových i stávajících produktů správným směrem.


  Našim zákazníkům poskytujeme laboratorní záznamy z provedených zkoušek, které jim napomáhají učinit informovaný výběr vhodných produktů. Navíc disponujeme technicky vyškoleným personálem, který zajišťuje přímou podporu v provozovnách zákazníka.

Čistící prostředky pro barvy na bázi vody

Produktová řada čistících prostředků na bázi vody zahrnuje produkty na bázi organických rozpouštědel, povrchově aktivních látek, aminů a dalších aditiv. Čistící prostředky na vodní bázi NIKUTEX se používají k odstraňování/oplachování čerstvých či částečně zaschlých/odstraněných nátěrů na bázi vody. Hlavní oblastí jejich aplikace je kompletní čištění lakoven (např. v automobilovém odvětví), souvisejících systémových prvků a zařízení používaného k aplikaci barev.

 • stříkací pistole
 • rozprašovače
 • hadice
 • ventily/mixážní bloky
 • míchačky (např. mixery Kenics)
 • povrchy
 • nádrže
 • atd.

Čistící prostředky NIKUTEX na bázi vody bez obsahu těkavých organických látek (VOC) jsou charakteristické svou dobrou kompatibilitou s barvou, vynikajícími rozpouštěcími/proplachovými vlastnostmi, nízkou koncentrací, extrémně nízkou tendencí k pěnění, nízkým pH ve srovnání s jinými produkty a jemnou příjemnou vůní.


Čistící prostředky pro barvy na bázi rozpouštědel


Produktová řada čistících ředitel zahrnuje produkty na bázi různých organických rozpouštědel. Čistící ředila NIKUTEX se používají k odstraňování/oplachování čerstvých či částečně zaschlých/odstraněných nátěrů na bázi rozpouštědel. Hlavní oblastí jejich aplikace je kompletní čištění lakoven (např. v automobilovém odvětví), souvisejících systémových prvků a zařízení používaného k aplikaci barev.

 • stříkací pistole
 • rozprašovače
 • hadice
 • ventily/mixážní bloky
 • míchačky (např. mixery Kenics)
 • povrchy
 • nádrže
 • atd.

Čistící ředidla NIKUTEX se sníženým obsahem těkavých organických látek (VOC) mají vynikající rozpouštěcí/oplachovací vlastnosti.

Kromě toho jsou čistící ředidla NIUTEX charakteristická svou dobrou kompatibilitou s barvou a ve srovnání s jinými produkty jemným aroma.


ŘEDIDLA

Ředidla na bázi rozpouštědel


Produktová řada ředidel zahrnuje produkty na bázi rozličných organických rozpouštědel. Ředidla HAKU se používají k přizpůsobení nátěrových systémů na konkrétní viskozitu zpracování. Barvy musí být v závislosti na způsobu aplikace a aplikační technologii před použitím přizpůsobeny na příslušnou viskozitu. Jen tak lze docílit optimálního nátěru. Významnou roli sehrává i proces zasychání, např. v souvislosti s dosažením požadovaného lesku, a lze jej také pozitivně ovlivnit použitím vhodného ředidla.


Ředidla HAKU jsou k dispozici pro všechny běžné typy barev, jako např.:

 • barvy na bázi syntetické pryskyřice
 • EP barvy
 • PU barvy
 • atd.

Ředidla HAKU jsou charakteristické obzvláště svou konzistentně vysokou kvalitou, vysokou kapacitou rozpouštění a univerzálním použitím.

Čističe za studena a ředidla


Čističe/odmašťovače za studena


Produktová řada čističů i odmašťovadel za studena na bázi aromatických a alifatických uhlovodíků, tj. produkty řady HAKU 1025, představují přípravky na bázi organických rozpouštědel. Čističe za studena HAKU 1025 se používají k odmašťování/odstranění olejů z především kovových povrchů. Čištění lze provádět nejen manuálně otíráním či kartáčováním, ale i ponorem do prostředku, ultrazvukovým či jiným způsobem aplikace čističe. Obecným cílem takových operací je dosáhnout dostatečně čistého povrchu k dalšímu opracování, jako např. lakování.

Čističe za studena HAKU dodáváme v různých verzích, např.:

 • aromatické
 • bez aromatických látek
 • s nízkou mírou zápachu
 • se sníženým obsahem/bez těkavých organických látek (VOC)
 • s vysokou/nízkou těkavostí
 • atd.

Čističe za studena HAKU jsou charakteristické velmi mírným zápachem, vysokou rozpustností olejů a tuků a vysokou teplotou vznícení.


LEHCE ODSTRANITELNÉ NÁTĚRY

Obecné informace

Popis


Produkty ISOFLEX označují lehce odstranitelné nátěry na vodní bázi, které se aplikují nástřikem, štětcem nebo válečkem a chrání ošetřené plochy proti znečištění. V případě potřeby lze tyto potahové vrstvy opět snadno odstranit jednoduchým sloupnutím včetně ulpívajících nečistot.


Výhody pro uživatele


Lehce odstranitelné nátěry ISOFLEX se často používají v lakovnách. Potažení lakovacích kabin či dokonce podlah eliminuje potřebu odstraňovat nákladně znečištění barvou pomocí agresivních rozpouštědel či jiných přípravků k odstraňování barev.


Produkty


Produktová řada zahrnuje přípravky s bílou pigmentací i produkty tvořící na površích transparentní film. Všechny lehce odstranitelné nátěry ISOFLEX jsou na bázi vody a neobsahují organická rozpouštědla.


ODSTRAŇOVÁNÍ BAREV

Obecné informace

Popis


Po samotném procesu lakování a natírání nevyhnutelně následuje pravidelné odstraňování barvy z pomocných nástrojů, jakými jsou lakované závěsné rámy, háky a rošty, aby je bylo možné opět použít. Barvy je třeba odstranit i ze součástek s chybným nátěrem či z použitých součástek, které mají být opětovně natřeny a použity. Kromě toho je třeba v pravidelných intervalech vyčistit aplikační zařízení, jakými jsou stříkací pistole či hadice, a znečištění barvou v lakovacích kabinách a na podlahách. Do oblasti odstraňování barev náleží i odstraňování graffiti z budov či vlakových souprav.


Produktové portfolio společnosti Chemische Werke Kluthe zahrnuje činidla k odstraňování barev pro každé použití, která splňují požadavky nejvyšší účinnosti, úspornosti a bezpečnosti práce. Lze je rozdělit do následujících třech skupin:


CONTROX E – činidla k odstraňování barev za vysokých teplot:

Pod označením CONTROX E nabízíme prostředky k odstraňování barev za vysokých teplot z oceli, hliníku a dalších kovů, a jim odpovídající aditiva.


CONTROX - činidla k odstraňování barev za studena:

Pro účely odstraňování barev, které nelze uskutečnit za vysokých teplot, jsou k dispozici prostředky k odstraňování barev za studena.


CONTROX B - pasty k odstraňování barev:

Činidla k odstraňování barev ve formě pasty se používají k odstraňování znečištění barvami v lakovacích kabinách, na podlahách a v případě graffiti. Jsou vhodné i pro objemné či dřevěné jednotky, ze kterých barva nelze odstranit ponořením do lázně či nástřikem.


Výhody


Naše produktová řada zahrnuje veškeré přípravky, které jsou nezbytné pro technicky i ekonomicky úspěšné odstraňování barev z nejrůznějších materiálů. Specificky volená aditiva a/nebo katalyzátory pro konkrétní produkty zaručí při odstraňování barev jednotný účinek a dlouhou životnost. V případě organických přípravků pro odstraňování barev bez obsahu vody mohou uživatelé použité přípravky recyklovat v našich provozovnách a následně opětovné zařadit do pracovního provozu.


Servis


Rozhodujícím aspektem pro úspěch našich zákazníků je volba vhodného produktu. Při výběru optimálního produktu používáme originální jednotky určené k odstranění bary v naší laboratoři, kde rovněž simulujeme podmínky prostředí a práce podle instrukcí zákazníka. Na požádání nabízíme podporu technicky školených zaměstnanců naší společnosti přímo na místě, kteří ověří, zda jsou postupy realizovány správně.


CONTROX E – činidla k odstraňování barev za vysokých teplot

Sortiment činidel k odstraňování barev za vysokých teplot zahrnuje organická činidla k odstraňování barev bez obsahu vody k použití na hliník a další neželezné kovy, hydro-alkalické odstraňovače nátěrů z železných kovů a nejrůznější katalyzátory a aditiva přidávaná do těchto přípravků. Tyto produkty lze aplikovat ponorem do lázně či nástřikem.


Organické přípravky se aplikují neředěné a primárně slouží k odstraňování barev z hliníkových dílů s defektním nátěrem. V závislosti na konkrétním produktu a požadavcích (druhu barvy, tloušťce vrstvy, časovém limitu), se teploty aplikace pohybují kolem 80°C. V jednotlivých konkrétních případech lze použít i výrazně nižší či vyšší teploty (v rozmezí cca. 40 - 120°C).

Jsou-li splněny určité podmínky, lze spotřebované přípravky odebrat zpět a znovu použít pro další odstraňování barev v podobě čerstvého recyklátu namísto nového přípravku.


Produkty obsahující vodu jsou standardně před aplikací ředěny v poměru 1:1 s vodou a jsou tak obzvláště vhodné pro úsporné odstraňování velkého množství barvy. Teploty aplikace se obvykle pohybují kolem 90°C.


Výhody přípravků typu CONTROX E v praxi:

 • vysoká účinnost odstraňování barev
 • dlouhá životnost lázní
 • recyklovatelnost organických produktů
 • nepřítomnost látky NEP (1-ethylpyrrolidin-2-one), NMP (1-methyl-2-pyrrolidon) a dalších látek vzbuzujících mimořádné obavy (SVHC)
 • produkty bez těkavých organických látek (VOC)

CONTROX - činidla k odstraňování barev za studena

Pro účely odstraňování jakýchkoli barev, které nelze provádět v systémech s vysokými teplotami, jsou k dispozici tekuté odstraňovače nátěrů za studena. Jejich aplikace probíhá ponorem do lázně nebo postřikem při pokojové teplotě (cca. 20°C). Vzhledem k nedostatečné podpoře vyšších teplot však odstranění barvy většinou probíhá mnohem pomaleji než v případě činidel k odstraňování barev za vysokých teplot.

Produkty obsahující dichlormethan jsou dostupné pouze pro průmyslové uživatele, kteří předloží osvědčení koncového uživatele.


CONTROX B - pasty k odstraňování barev

Produkty ve formě pasty se nepoužívají ve specializovaných systémech pro odstraňování barev, a to k čištění/odstranění barvy z velkých povrchů (odstraňování graffiti, čištění lakovacích kabin) a z objemných částí. Aplikují se pomocí štětců, válečků či nevzduchových stříkacích pistolí za pokojových teplot (cca 20°C).


Postup při odstraňování barev

Volba produktu závisí zejména na základním materiálu, z něhož má být nátěr odstraněn (např. hliník, ocel, či jiné kovy) a na předdefinovaných parametrech celého procesu (např. ponor do lázně, nástřik, teplotní limit, dostupný čas). Roli mohou sehrávat i zvláštní nároky na bezpečnost práce či ochranu životního prostředí (např, VOC, SVHC).


Objekty, z nichž je barva odstraňována, setrvávají ve speciálních systémem pro odstraňování nátěrů, dokud se barva zcela neoddělí od jejich povrchu, či dokud ji nelze alespoň snadno odstranit následným oplachem.


Následné čistění odstraněné barvy je obvykle prováděno vodou. Chceme-li zabránit opětovnému přilnutí zbytků barev k povrchu, neměly by být součástky pokud možno oplachovány v ponorných lázních, nýbrž pod tlakem ostříkány.


Voda, která byla použita k oplachování, musí být přepravena do čistírny odpadních vod a zde musí podstoupit neutralizaci a odstranění zbytků barev. Vhodné jednotky k čištění odpadní vody nabízíme v rámci naší skupiny produktů s označením T 400.


Prostředek k odstraňování barvy musí být pravidelně kontrolován a doplňován tak, aby si zachovával vysokou účinnost. Doplňování se provádí pomocí nového produktu či aditiv speciálně volených pro daný produkt.


Pro dlouhou životnost přípravků k odstraňování barev je nezbytné pravidelné odkalování. Jinak dochází k pomalému rozkladu oddělených zbytků barev v kapalině a současnému spotřebovávání odstraňovače.


Barevný kal a spotřebovaný odstraňovač barev je třeba likvidovat jako nebezpečný odpad. Organická činidla k odstranění barev je možné recyklovat v naších zařízeních.


KOAGULACE BAREV

Obecné informace

Popis


Rozptýlená barva vznikající při postřiku se separuje ve vodním oběhu lakovny. Přidání koagulačního činidla navrženého podle konkrétního procesu lakování zajišťuje, že se částice barvy na činidlo naváží a mohou být vypuštěny z vodního oběhu prostřednictvím automatického systému vypouštění. Koagulační činidlo tak zajišťuje průběžné odstraňování rozptýlené barvy z lakovny, čímž je důležité pro hladký průběh procesu lakování a celkové čistoty.


Podle toho, odkud odpadní voda pochází, musí být z vody odstraňovány nejrůznější typy znečišťujících látek, jako např. oleje přítomné v důsledku zpracování kovů a čištění odpadních vod nebo těžké kovy produkované při procesu předběžného ošetření. Zpravidla je odpadní voda odvedena poté, co prošla čištěním, a když dosáhne limitů pro vypouštění stanovených veřejnými orgány.


Koagulace barev a čištění odpadní vody probíhá na základě obdobných chemicko-fyzikálních mechanismů. Používané produkty jsou si proto částečně příbuzné, nebo se vzájemně doplňují.


Produktová řada ISOGOL zahrnuje koagulační činidla pro čištění oběhové vody v lakovacích kabinách zaplavovaných vodou. Existují produkty pro každý systém lakování a každé technické řešení: koagulační činidla pro barvy na bázi rozpouštědel i pro barvy na bázi vody, jakož i pro společnou koagulaci obou typů barev v jediném systému. Výsledný barevný barevný kal je případně možné nechat sedimentovat či vločkovat s použitím přidané dávky vhodných aditiv z řady produktů T 400 a následně odstranit z oběhové vody pomocí nejrůznějších vypouštěcích systémů.


T 400 je obecné označení flokulantů a srážedel, které se používají při čištění odpadních vod nebo jako aditiva při koagulaci barvy. Základem těchto produktů jsou adsorpčně působící látky, polymery a soli, které se pro různé účely různě kombinují.


Výhody


Různé lakovací systémy, různé typy systémů, proměnlivé podmínky aplikace: požadavky na proces koagulace barev mohou být velmi různorodé a mohou se proto rychle měnit.

Z uvedeného důvodu je nutný široký sortiment moderních koagulačních přípravků, které jsou díky svým univerzálním vlastnostem spolehlivě účinné


Speciálně připravené produkty pro konkrétní barvy a konkrétní technickou konfiguraci lakovny přinášejí úspory a snižují míru úsilí vynaloženého na čištění, mimo jiné díky trvalému udržování obsahu pevných částic v oběhové vodě na nízké úrovni.


V oblasti čištění odpadních vod nabízíme inteligentní řešení pro jakákoli chemicky/fyzikálně odstranitelná znečištění. Produkty z řady T 400 se typicky používají k čištění odpadních vod z kovoobrábění, čištění kovů, předběžné přípravy kovů a odstraňování barev.


Vývoj produktů na základě důkladné analýzy nám umožňuje předkládat návrhy vysoce spolehlivých postupů šité na míru konkrétním zákazníkům.


Servis


Rozhodujícími faktory pro bezproblémový provoz u našich zákazníků spočívá ve volbě vhodných produktů i v optimálním nastavení provozních parametrů. K určení nejvhodnějších výrobků využíváme naší laboratoře, která otestuje barvy, jež mají být koagulovány a/nebo vodu, jež má projít procesem čištění. Samozřejmě bereme v úvahu provozní podmínky specifikované našimi zákazníky. Na požádání nabízíme technickou podporu a školící kurzy na místě.


Proces koagulace barvy


Volba produktů závisí na tom, jaká byla použita barva (tj. barva na bázi rozpouštědla či barva na bázi vody) a na technických parametrech provozovny (např. odstraňování barevného kalu vločkováním či sedimentací; dostupnost dávkovacích čerpadel).


Použití neutrálních koagulačních činidel na bázi adsorpčně působících látek obvykle vede k vytvoření barevného kalu s velmi dobrými plovacími vlastnostmi. Naše portfólio však zahrnuje i produkty pro sedimentaci. Neutrální koagulační činidla jsou vhodná pro koagulaci barev na bázi rozpouštědel, a v kombinaci s aditivy rozkládajícími emulze i pro koagulaci barev na bázi vody. V oběhové vodě není třeba kontrolovat či upravovat pH, protože slanost této oběhové vody v důsledku působení koagulantů nestoupá.


Díky vysokému účinku na rozklad emulzí se ke koagulaci barev na bázi vody ideálně hodí činidla na bázi kovových solí. Je pro ně charakteristická i nízká spotřeba. Po přidání aditiv narušujících chemické vazby lze tato činidla rovněž používat ke koagulaci barev na bázi rozpouštědel. Při jejich použití je však třeba pravidelně kontrolovat pH v oběhové vodě v důsledku nízkých hladin pH přípravku a současně dodávat odpovídající dávky činidla pro úpravu pH.


Všechny varianty výše uvedených postupů obvykle vyžadují dodání dalších aditiv:

Činidla odstraňující pěnění se používají k redukování pěny v oběhové vodě, obzvláště v případě barev na bázi vody.

Flotační činidla podporují plovací vlastnosti barevného kalu a díky vzniklým kalovým vločkám zvyšují míru jeho odbourávání.

Biocidy brání množení bakterií a vzniku zápachu v oběhové vodě.

Tvrdidla příznivě působí na vločkování neutrálních koagulantů v měkké oběhové vodě (tvrdost vody pod 20°dH).


Koagulační činidla ISOGOL

Popis


Díky svým vysoce adsorpčním vlastnostem mají naše neutrální koagulanty pro barvy na bázi rozpouštědel vynikající účinnost nejen v oblasti narušování chemických vazeb, ale i výjimečné účinky na čištění vody. V kombinaci s vhodným aditivem z řady produktů T 400 jsou proto vhodné i ke koagulaci barev na bázi vody a pro koagulaci směsi barev na bázi rozpouštědel i na bázi vody v rámci jediného systému. Kromě toho tyto produkty neobsahují soli (a obzvláště chloridy), takže nezpůsobují potažení krustou či korozi v systémech pro odvod vzduchu ani ve vodonosných součástkách systému.


Produkty vyvinuté speciálně pro barvy na bázi vody jsou charakteristické svým výnosovým a pěnu-potlačujícím účinkem.


Ve většině případů vyžaduje koagulační proces použití kombinace několika složek (koagulantů, flokulantů, činidel odstraňujících pěnění a dalších aditiv). Vyladěná kombinace těchto produktů je základním předpokladem pro úsporný provoz.


Postup čištění odpadních vod


Volbu produktů a posloupnost provozních kroků určují laboratorní testy uskutečněné na vzorcích dané odpadní vody.


Pokud proces úpravy vody probíhá v dávkovém provozu, bývá často výhodné použít činidlo pro spuštění reakce v práškové formě, které obsahuje všechny potřebné složky aktivního činidla. Následně je pouze nutné provést neutralizaci za použití kyseliny nebo zásady a přidání nové dávky přípravku. Přípravky v práškové formě však vyžadují minimálně 15 - 30 min k promísení s vodou, než se jejich složky zcela rozpustí a dosáhnou plného účinku.


Tekuté přípravky se rozpouštějí velmi rychle a jsou proto většinou používány v tunelových systémech, kterými průběžně proudí voda. Kombinace různých aktivních látek v tekutých produktech je možná jen do určité míry a proto je několik složek obvykle nutné dodat až přímo při aplikaci.


T 400 – flokulanty a srážedla

Popis


V případě procesů čištění odpadních vod je zákazníkům k dispozici více různých produktů, jejichž volba závisí na účelu – ať již jde o srážení těžkých kovů a různých anionů (např. fosfátů, fluoridů), o štěpení emulzí a separaci olejů, o vločkování kalů, nebo čištění vody.

Podle konkrétní situace je možné použít přípravky účinkující na konkrétní znečišťující látky, případně spouštěče reakce kombinující několik různých mechanismů účinku.


Vyčištěná voda může být vypuštěna do kanalizační sítě nebo znovu použita pro některé periodické procesy (např. koagulaci barev, vibrační omílání).